Van het Bestuur Van het Bestuur
Algemene gegevens Protestantse Stichting Zorgvakanties
ANBI status nog niet verleend.

 
Naam Protestantse Stichting Zorg Vakanties
Telefoonnummer (facultatief): 0299674798
RSIN/Fiscaal nummer: 812461472
Website adres: http://www.pszv.nl
E-mail:
Adres: Aggelenstraat 10 B
Postcode: 1483 TA
Plaats: De Rijp
Postadres: Aggelenstraat 10 B
Postcode: 1483 TA
Plaats: De Rijp
 

Samenstelling bestuur

De Heer J. (Jan) Vlaming, voorzitter
Mevrouw N.H. (Nelleke) Looije - Bais, secretaris
De Heer N. (Nico) Gomes, penningmeester
Mevrouw L.(Lammie) Bruin, lid
vacature

Doelstelling/visie
De Protestantse Stichting Zorg Vakanties is op 8 augustus 2003 opgericht met als doel "het financieel ondersteunen van vakanties voor gehandicapten en mindervermogenden".
De Stichting is de voortzetting van de Provinciale Diaconale Commissie waaronder de Werkgroepen Noord-Hollandse Vakantieweken in het F.D.Roosevelthuis te Doorn ressorteerden met als doel het organiseren van vakantieweken voor personen met een beperking.


Beleidsplan

Wij kunnen ons niet altijd voorstellen wat het betekent om vanwege ziekte of lichamelijke beperking niet zelfstandig weg te kunnen.Gewoon er even tussenuit zijn en zorgeloos te kunnen genieten van een vakantie en daardoor niet worden gehinderd door zijn of haar beperking.

Protestantse Stichting Zorg Vakanties (PSZV) organiseert jaarlijks een vakantieweek om tegemoet te komen aan deze wens. Even weg van huis en ontspannen genieten, samen met mede gasten, tevens lotgenoten, en vele vrijwilligers die zorgen voor de ondersteuning in de zorg en het organiseren van uitstapjes. Ook voor partners die tevens matelzorger zijn, betekent deze vakantieweek even een ontlasting van de zorg.

De maatschappij vraagt van de burger om zelf meer verantwoordelijkheid te nemen voor voorzieningen die zij naast de feitelijke medische zorg nodig hebben. Deelnemers aan de vakantieweek van PSZV zijn daar niet altijd toe in staat. PSZV ziet hier een duidelijke rol weggelegd. Door het organiseren van een vakantieweek voor mensen met ziekte of lichamelijke en/of sociale beperking wil PSZV haar steentje bijdragen deze mensen bij de samenleving te blijven betrekken.

PSZV organiseert deze vakantieweek, welke is gebaseerd op de volgende uitgangspunten :
  • PSZV organiseert een vakantieweek voor mensen die wegens ziekte of lichamelijke en/of sociale beperking er niet zelfstandig uit kunnen.
  • Deelname aan de vakantieweek staat open voor iedereen, ongeacht kerkelijke gezindte.
  • De vakantieweek vindt plaats in een aangepaste en veilige omgeving.
  • De begeleiding en ondersteuning van de gasten wordt verzorgd door voldoende en bekwame vrijwilligers.
  • Het organiseren van de vakantieweek wordt binnen een gezond financieel kader uitgevoerd. De stichting verwerft jaarlijks voldoende geld en middelen en zorgt voor voldoende reserve om ook op een langere termijn het doel veilig te stellen.
  • Gasten van de vakantieweek betalen mee in de kosten voor verblijf, waarvoor jaarlijks een tarief wordt vastgesteld. Minder vermogende gasten kunnen door de stichting financieel worden ondersteunt. Geld mag geen belemmering zijn voor deelname aan de vakantieweek. De stichting streeft er naar om de bijdrage zo laag mogelijk te houden.
  • Alle kosten voor deskundige verzorging en begeleiding zijn voor rekening van de stichting.
  • PSZV werkt aan een hoge gast- en vrijwilligerstevredenheid.
De stichting wil klein blijven in organisatie. Dit is mede mogelijk doordat ook bestuursleden zelf actief participeren in de organisatie en de fondswerving. De algemene kosten van de stichting kunnen op deze manier laag blijven, maximaal 7,5% van de inkomsten.Beloningsbeleid
 
De bestuursleden van de Protestantse Stichting Zorg Vakanties ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

De vrijwilligers ontvangen een vergoeding in de reiskosten naar en van Doorn, en eventueel gemaakte onkosten voor de uitvoering van het week programma.

Verslag Activiteiten

In 2014 hebben de volgende activiteiten plaats gevonden:
- het bestuur kwam vier maal bijeen
- de website werd ontwikkeld en up-to-date gehouden
- de folder "vrienden van" is in ontwikkeling
- werving financiën en vrijwilligers middels publicaties en diaconieën
- verkoop stand "vrienden van
- werkgroep vervoer en uitstapjes
- werkgroep zorg
- werkgroep VIM (keuken en bar)
- werkgroep verwendag
- werkgroep geestelijke begeleiding
- coördinatie team
- de vrijwilligers kwamen vier maal bijeen
- vanuit dit overleg zijn de volgene subgroepjes actief
  - uitwerken programma onderdelen
    - themadag, spelletjesavond, lichtjesavond, muziekavond, dagkrant, creatieve activiteiten, tutdag, winkelen, zwemmen, kerkdiensten, versiering, menukaarten.

Voorgenomen bestedingen
De bestedingen liggen in lijn met de doelstelling van de PSZV

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Baten en Lasten
  begroting rekening rekening
  2017 2016 2015

BATEN
 
Inkomsten Stichting  € 30.257,50  € 30.641,42  € 28.435,78
Inkomsten Recreatie  €   9.750,00  €  10.673,04  €   9.087,55
   €   €   € 
Totaal baten  € 40.007,50  € 41.314,46  € 37.523,33

LASTEN
 
Kosten Stichting  € 30.257,50  € 31.547,82  € 28.195,25
Kosten Recreatie  €   8.200,00  €   7.727,35  €   8.248,47
   €   €   € 
   €   €   € 
   €   €   € 
   €   €   € 
   €   €   € 
Totaal lasten  € 38.457,50  € 39.275,17  € 36.443,72
 
Resultaat (baten - lasten)  €    1.550,00  €    2.039,29  €    1.079,61

Toelichting
 
Onder de inkomsten Stichting vallen de bijdragen gasten, collecten kerkdiensten, vrienden van de stichting en de rentebaten.

Onder de inkomsten Recreatie vallen de diaconale bijdragen, bar opbrengsten, giften diaconiën en giften overigen.

Onder de uitgaven Stichting vallen de verblijfskosten, afdracht collecten, website, ondersteuning gasten, accountants controle, betalingsverkeer.

Onder de uitgaven Recreatie vallen de organisatie kosten, programma kosten, bar kosten, uitstapjes en reiskosten vrijwilligers.
 
terug